Forkortingar og teiknforklaringar

 Forkortingsliste:

BD
Ivar Aasen: Brev og Dagbøker, I—III, 1957 ff.
Bidrag
Ivar Aasen: Bidrag til vort Folkesprogs Historie, Oslo 1954
Br.
Brev, med tilvising til nr.
BV
Ivar Aasen: Brev til vener i heimbygda, skipa til av M.A.E. [skal vera M.A.R.] Aarflot, Volda 1950.
DN       
Diplomatarium norvegicum, 1849 ff.
Eikset   
Arkivet og biblioteket på garden Eikset i Volda.
Egsettrykk
R[agna] Sollied: Egset-trykk før 1844, i Boken om Bøker IV, 1937, s. 241–268.
FG
Ivar Aasen: Det norske Folkesprogs Grammatik, Kra. 1848.
FO
Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog, Kra. 1850.
FS
Selskabet til Folkeoplysningens Fremme.
FSaga
Fridtjofs Saga. I Omskrift i det nyere Landsmaal ved Ivar Aasen, Kra. 1858.
FV       
Folkevennen, 1852 ff.
Halvorsen
J.B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880, bd. 1-6, 1885-1908
Heimsyn
[Ivar Aasen:] Heimsyn. Ei snogg Umsjaaing yver Skapningen og Menneskja, tilmaatad fyre Ungdomen, Kra. 1875.
hkl
hovudkladd.
[hkl ÷]
hovudkladd som ikkje er sitert.
[i m.:]
tilskrift i margen.
Indrebø
Gustav Indrebø: Norsk Maalsoga, 1951
KD
Kyrkje og Undervisningsdepartementet.
Kopibok [I]
Kopier og Uddrag af Breve angaaende mine Undersøgelser af Modersmaalets Dialekter 1841–1850.
Kopibok II
Offentlige Breve og Beretninger, angaaende Undersøgelsen af Folkesproget, med mere dertil hørende, fra Slutningen af Aaret 1850 [til 1887].
Lista
Kaare Haukaas: Lista yver Ivar Aasen-boksamlingi, Volda 1946.
[m. 1.:]
tilskrift mellom linene (eller i linemellomromet).
Mbl
Morgenbladet.
Minneskrift
Ivar Aasen, granskaren, maalreisaren, diktaren. Ei minneskrift um livsverket hans ved Arne Garborg, Anders Hovden, Halvdan Koht, Kra. 1913.
MM
Maal og minne.
NFS
Norsk Folkeminnesamling på Universitetsbiblioteket, Oslo.
NG
Ivar Aasen: Norsk Grammatik, Chra. 1864.
NG   
O. Rygh: Norske Gaardnavne, bd 1-19, 1897-1936
NgL
Norges gamle Love indtil 1387, 1-5, 1846-1895
NLF
Amund Helland (o.fl.): Norges Land og Folk, 1885 ff.
NM
Ivar Aasen: Norske minnestykke ved Jens Lindberg, Kra. [1921–] 1923.
NMB
Ivar Aasen: Norsk Maalbunad. Samanstilling av norske Ord etter Umgrip og Tyding, utg. ved Sigurd Kolsrud, Oslo 1925.
NN
I[var] Aasen: Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne, Kra. 1878.
NO
Ivar Aasen: Norsk Ordbog med dansk Forklaring, Chra. [1871–] 1873.
NOrdspr 1856
Ivar Aasen: Norske Ordsprog, samlede og ordnede af – –, Chra. 1856.
NOrdspr 1881
I[var] Aasen: Norske Ordsprog, samlede og ordnede af – –, Anden Udgave (i ny Ordning), Chra. 1881.
NP
I[var] Aasen: Norske Plantenavne (Særskilt aftrykt af Budstikken No 1, 1860.)
NT
Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, Chra. 1847–1855.
[o. l.:]
tilskrift over lina.
Orig.
Originalbrev.
PL
I[var] Aasen: Prøver af Landsmaalet i Norge, Chra. 1853.
R
Ivar Aasen: Reise-Erindringer og Reise-Indberetninger 1842–1847, utgit av Det kgl. norske Videnskabers Selskab ved Halvdan Koht, Trh. 1917.
RAO
Riksarkivet, Oslo.
SG
Ivar Aasen: Søndmørsk Grammatik eller kortfattet Underretning om Bygdemaalet paa Søndmør, Eegsæt 1851.
Skr
Ivar Aasen: Skrifter i samling, trykt og utrykt, I—III, utg. ved Knut Liestøl, Kra. og Kbh. 1911–12.
sksp.
skodespel, skodespelar(inne)
spr.
sokneprest
SS
Syn og segn.
stm.
stortingsmann
SU
Ivar Aasen: Udvalgte Skrifter ved Vetle Vislie, Kra. 1896.
THS
Tidskrift for Herøy sogelag, hf. 1–4, 1937–45.
TSH
Tidskrift for Sunnmør historiske lag, 1910–54.
UBB
Universitetsbiblioteket i Bergen.
UBO
Universitetsbiblioteket i Oslo.
var.
variant (av teksta).
[var. i m. ÷]
tekstvariant i marg (eller i linemellomrom) som ikkje er sitert.
VS
Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, i brevtitlar kalla Vitskapsselskapet.
Øverås
Asbjørn Øverås: Ivar Aasen og Frederik Moltke Bugge – Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Ei Minneskrift. Oslo 1950.
 
I merknadene til Band III viser tala i parentes til nummeret bøkene har i Lista yver Ivar Aasen-boksamlingi.
 
Teiknforklaring:
I breva:
[ ]
Ord eller bokstavar som er sette til av utgjevaren, eller i arbeidet med å leggja materialet til rette for nettpublisering, står mellom hakeparentesar (tverrhakar).
Kursiv
Kursiverte endingar eller orddelar som er sette til av utgjevaren. Dette er i visse høve gjort ved ord som i manuskriptet ikkje er skrivne fullt ut.
Halvfeit
Halvfeite ord er ord eller setningar som i manuskriptet er understreka, eller som på annan måte kan vera merkte ut.
/
Dette teiknet merkjer ut linedelinga i utanpåskrifter på brev.
I merknadene til Reidar Djupedal:
~
Dette teiknet skil ord- og tekstvariantar. Det ordet (eller den setninga) som i merknadene står framfor teiknet ~, eralltidei attgjeving av den teksta som i utgåva er prenta som teksta i brevet.Imerk­nadene er det sett til ymse teikn (som det er gjort greie for nedanfor) som skal visa korleis manuskriptet ser ut (t. d. om noko er sett inn fra marg eller linemellomrom, utstroke, retta i manuskriptet eller retta av utgjevaren o. 1.). Det ordet (eller den setninga) som i merknadene ståretterteiknet ~, er då ein variant eller ein parallell til den teksta som i utgåva er trykt som hovudtekst.
. . . .
Dette teiknet tyder at noko er utelate mellom det fyrste og det siste ordet (eller dei fyrste og dei siste orda) i ei setning som før er sitert fullstendig i hovudteksta.
/ /
Ord, setningar eller setningsdelar som i merknadene står mellom teiknet / /, er i manuskriptet skrivne til i margen (eller i linemellomromet). Det vil seia at det er ei retting i hovudkladden som Aasen sjølv har gjort. Når slike tillegg eller tilskrifter i marg (eller i line­mellomrom) ikkje høvde inn i brevsamanhengen utan at ein måtte endra bøygningsformer o. l., eller setja til utfyllande tillegg i hakeparentesar, er dei i staden sette inn i merknadene. I dei høve der slike tillegg ikkje er siterte i merknadene (av grunnar som det før er gjort greie for), er dei merkte ut ved teiknet: [var. i m. ÷]. Ord eller setningar som er sette inn i hovudteksta og som er henta frå marg (eller frå linemellomrom), og som ikkje har ein tilsvarande parallell i den opphavlege tekstutforminga (hovudkladden), er i merknadene sette mellom teiknet / /, men teiknet ~ fylgjer ikkje då etter (sidan det ikkje finst ei parallell tekst).
{   }
Ord, setningar eller setningsdelar som står innanfor desse to vinklane, er utstrokne i manuskriptet. Grensa for utstrykingane er ikkje alltid tydeleg av di Aasen ofte berre stryk ut det fyrste ordet ved ein skråstrek. Samanhengen i brevet har då avgjort kvar grensa for det utstrokne skulle gå, men innanfor dette utstrykingsteiknet har eg berre sett ord, setningar ogdelar av setningarsom tydeleg erstrokne ut ved strekar.
< ~
Dette teiknet viser at ord eller bokstavar er retta i manuskriptet.
[   <] ~
Dette teiknet viser at ord eller bokstavar er retta av utgjevaren. Oftast er det ord og bokstavar som er skrivne feil ved aktløyse.
Tankestrek er nytta som alinea-teikn, og det er sett inn mellom kvar merknad.
]
I sakmerknadene fylgjer dette teiknet etter det ordet (eller dei orda) som det er gjort greie for.
[etc.]
Dette teiknet er nytta når den setninga (eller dei setningane) som det gjeld, ikkje tydeleg er avgrensa ved eit sluttord.
[etc. +]
Dette teiknet viser at det i manuskriptet står eit etc. Det er nytta etter tillegg eller tilskrifter i margen som ikkje er skrivne fullt ut, men som skal ha eit framhald identisk med teksta i hovud-kladden.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band I-III. Oslo, Samlaget 1957-60. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009