P. Chr. Asbjørnsen, 1855

                                                                                                            Tirsdag.
 
Kjære og høistærede Ven! "Ærbødigst Pro Memoria" skrev altid Prokurator Winther naar han vilde plage Folk til at hjælpe sig i gamle Dage. Jeg tror ikke en saadan Overskrift behøves; thi jeg tænker De altfor godt har lagt det sidste Arbeide, Skarlagen paa Hukommelsen; men hvorom Alting er saa kommer [jeg] igjen og beder saa vakkert om Deres venskabelige Assistance. Den Fortælling, hvoraf jeg herved sender Dem Begyndelsen, skulde nemlig som Fortællingerne fra Gudbrandsdalen i Huldreeventyrene have en Farvning af Sogneliv og Sognemaal, som jeg ikke kan give dem da jeg neppe har været mere end 10-12 Dage i Sogn. Min Begjæring til Dem gaar derfor ud paa, om De vil hjælpe mig til at sætte en saadan Kulør paa dem. Naar jeg har nævnt Dem Fortællingerne fra Gudbrandsdalen behøver De ingen yderligere Udvikling af Tingen. Forøvrig modtager jeg med Taknemmelighed al den Kritik jeg kan faa saavel med Hensyn til Sproget i Alm[indelighed] som til Stil, Stof og Anlæg. Resten skal jeg sende Dem saasnart jeg faar den reenskreven, og jo før ieg kan faa det igjen, desto bedre er det.
 
Deres venskabeligst forbundne
P. Chr. Asbjørnsen.
 
S. T. Hr. Ivar Aasen.  
 
-
Brev nr. 4, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal. 
-
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg i NFS, Aasen pk. 5, 14.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009